Meet the Harlem Writers Guild at The Harlem Book Fair 2019!

Harlem Writers Guild at Harlem Book Fair 2019

Meet the Harlem Writers Guild this Saturday at the Harlem Book Fair 2019!